Etelä-suomen Ruttukuonokerho , Södra Finlads Skynkeltryn SÄÄNNÖT


§1 Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli

Yhdistyksen nimi on Etelä-suomen Ruttukuonot ry, lyhenteenä käytetään ESR ry

Kotipaikka on Helsinki, toiminta-alueena on Etelä-Suomi. Yhdistyksen kieli on suomi.


§2 Suhteet muihin järjestöihin

Yhdistys hakee Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n, Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n ja Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) ry:n jäsenyyttä. Yhdistys voi olla jäsenenä myös muissa tarkoitusperiään edistävissä yhdistyksissä, liitoissa ja keskusjärjestöissä.


§3 Tarkoitus ja toiminta

Toiminnan tarkoituksena on edistää koiraharrastajien yhteistoimintaa ja tietojen vaihtoa ja edistää puhdasrotuisten koirien käyttöä. Yhdistys toteuttaa tarkoituksensa järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kerhoiltoja, kursseja. Yhdistys voi harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa sekä ylläpitää kotisivuja. Yhdistys levittää tietoutta asianharrastajien ja yleisön keskuudessa järjestämällä tiedotustilaisuuksia, esittelyjä ja julkaisemalla esitteitä.


§4 Varojen hankinta

Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.


§5 Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia -, perhe-, kunnia-, kannatus- tai yhdistysjäseniä. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi ja jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Liittyessään yhdistykseen jäsen hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.

Perhejäsen: Perhejäsen on henkilö, joka on varsinaisen jäsenen perheenjäsen ja asuu samassa taloudessa. Kunniajäsen: Hallituksen ehdotuksen perusteella yhdistyskokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistysjäsen: Yhdistysjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, jonka tulee toiminnassaan noudattaa yhdistyksen hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä. Yhdistysjäsenen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.

Kannatusjäsen: oikeuskelpoinen yhteisö voi olla kannatusjäsen. Kannatusjäsenellä ei ole äänivaltaa.

Pentuejäseneksi voi koiran kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun. Tällöin jäsenmaksu on perhejäsenen hinta. Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen hallituksen on muutettava se jäsenen suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi tai tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä erottamispäätös. Kaikilla jäsenillä pitää olla käytössä sähköpostiosoite johon yhteydenpito mm jäsenmaksu ja jäsentiedote lähetetään.


§6 Jäsenen eroaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestä seuraavan

kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.


§7 Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätöksestä voi erotettu jäsen muista syistä kuin jäsenmaksun suorittamatta jättämisestä valittaa ja saattaa se yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamistiedon saatuaan. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan katsoa kahden (2) kuukauden kuluttua maksun erääntymisestä hallituksen päätöksellä eronneeksi. Lievemmissä rikkomuksissa hallitus voi antaa kirjallisen varoituksen tai huomautuksen.


§8 Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 3-6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä ei ole äänioikeutta. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenen tulee olla 18- vuotta täyttänyt henkilö ja hänen tulee täyttää muut lain edellyttämät vaatimukset.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa rahastonhoitajan tai sihteerin kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

Hallituksella on oikeus tarvittaessa perustaa alaisuudessaan toimivia erillisiä toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävä on:

kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna kokouksen päätökset täytäntöön

- hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta

- edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.


§9 Toimintavuosi

Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä tilintarkastajille tammikuun loppuun mennessä.


§10 Yhdistyskokoukset

Yhdistyksen kokouksessa on 15- vuotta täyttäneellä varsinaisella ,perhe - ja kunniajäsenellä, samoin kuin yhdistysjäsenellä yksi (1) ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai valtakirjalla, valtakirjoja voi olla yhdellä henkilöllä 5. Jäsenyhdistyksen ääntä käyttää kyseisen yhdistyksen hallituksen kirjallisesti valtuuttama edustaja. Muilla jäsenillä on puheoikeus.

Vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja siinä käsitellään

seuraavat asiat:

kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

ja ääntenlaskijoiden valitseminen.

lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle.

varsinaisten-, perhejäsenten sekä yhdistys- ja kannatusjäsenten, sekä pentuejäsenten jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.

hyväksyttäväksi hallituksen laatima seuraavan vuoden toiminta- ja rahoitussuunnitelma. hallituksen puheenjohtajan vaali joka vuosi ja hallituksen jäsenten vaali.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä. edustajat Palveluskoiraliiton, Helsingin Seudun Kennelpiirin kokouksiin, Suomen Kennelliiton

kokoukseen ja muihin tarvittaviin edustustehtäviin. voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöstä.

Ylimääräinen yhdistyskokous kutsutaan koolle kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 koko äänioikeutetusta jäsenkunnasta sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on käsiteltävä ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 30 päivän kuluessa kirjelmän postileiman päiväyksestä.

Kutsut yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen julkaisussa, Internet- kotisivuilla tai lähetettävä sähköposti jäsenistölle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.


§11 Sääntöjen muuttaminen

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen sitä vuosikokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle vuosikokoukselle. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi , tulee sitä kannattaa 2/3 annetuista äänistä.


§12 Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava vuosikokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet varat käytetään viimeisen yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.


§13 Yhdistyslaki

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.